Det er ingen tvil på at miljøet er i fare i verden, men <<klimakrise>> er en feil måte å tolke det på. Kampen mot klimaendring er rettet mot en alt omfattende og samtidig vag problemstilling. Men klimaendring er en konsekvens, ikke en årsak av miljøproblemer. Da er det beste at vi fokusere på problemene selv.

Miljøet blir ødelagt fordi det er for mange folk på kloden, og det brukes for mye natur til bybyggelse og industri. Også globalsering forurenser gjennom internasjonal turisme, vare og person transport, migrasjon og innvandring. Verken venstre-siden heller konservative forretningsfolk vil snakke om disse konkrete problemer, og når de gjør det viser det seg at de er hyklere. Faktum er at det finnes nesten ingen som egentlig bryr seg om miljøet, utenom godhetssignalisering eller grønnvasking og businessmodeller som tjener på å selge miljøtjenester eller mer-miljøvennlige produkter.

Nylig var det klimabrøl i Oslo sentrum. Mange, hovedsakelig ungdom, samlet seg for å protestere mot at jordens klima blir ødelagt pg.a. økende temperaturer. De mener at disse økende temperaturer fører til miljøproblemer, for eksempel, hyppigere naturkostostrofer, dårlig luftkvalitet, vannmangel, redusert matproduksjon, og dyrarter truet med utslettelse. Med det er ikke klimaet som gjør dette. Det er overbefolkning og bebyggelse av naturlig areal, og overforbruk av naturressurser som gjør at jorden blir stadig mer forurenset og mindre beboelig.

Ingen vil si det nå, men miljøbevegelsen, som startet i USA, ble stiftet for å kjempe mot overbefolkning, urbanisering, og forensening, og ikke for <<å redde klimaet>>. En av de første amerikanske miljøorganisasjonene, Sierre Club, mente at overbefolkning var det største trussel mot miljøet. Men for vestresiden er det uakseptabelt å anerkjenne dette, fordi det strider imot likestillingsideologien. Hvis du tilstår at det er for mange folk, sa er det mange andre praktiske og ubehagelige spørsmål som dukker opp, hvis man skal virkelig løse mijløproblemene på jorden. For eksempel, hvordan skal vi få verdensfolktallet ned? Klart at det er helt uaktuelt politisk og moralsk å foreslå at noen folk må simpelthen elimineres hvis vi skal ha et sunt og bœrekraftig miljø. Men hva om den neste generasjonen?

Det må vœre lov å si at mange folk bør ikke ha barn i fremtiden, hvis jorden skal komme seg fra sitt menneske problem, fordi mijløkrisen er i bunn og grunn et menneskeproblem. Det er også logisk å foreslå at de fattige skal vœre de første til å begrense sin reproduksjon. Fordi hvis du kan ikke ta vare på dine barn, da bør du ikke ha barn. I vesten er dette en logisk påstand, og noe som har gjort oss mer suksessrik en resten av verden. For det viser seg at de som bor innenfor Hajnal linjen, dvs. vesteuropeere (untatt Irland, og sør Spania, Portugal- og Italia), begrenser sin reprodusjon i dårlige økonomiske tider, og siden økonomien er alltid basert på naturen og sine ressurser, hvis disse resurssene er ikke tilstrekkelige, så må man stramme inn for å overleve.

Det gjør ikke de som bor utenfor Hajnal linjen, dvs. uviklingsland i resten av verden. Strategien i den globale syden er å ha så mange barn som mulig, i håpet at noen av de overlever og viderefører familien. Det har også med utdanning å gjøre. Mer utdaninng, sœrlig for kvinner, redusere fødselstall. De fattige i Europa i fortiden også hadde mange barn. Men da hadde man flere barn uansett, noe som var naturlig og nødvendig for å beholde demografien over erstatningsrate. I dag har folk i Vesten for få barn. Og det er på grunn av feminisme og bruk av prevensjon og abort, og fordi Vesten blir invadert av fiendtlige innvandrere fra utviklingsland som, som sagt, er mer fruktbare, og får stastøtte fra vestlige regjeringer for å stifte sine store familier.

I naturen er det sånn at hvis en art opplever at territorium sitt blir invadert av andre konkurrende og fiendtlige arter, da reprodusere den mindre: fordi den har mindre mat og må bruk tid og energi å forsvare seg. Mennesket er ingen untakk i dette, og det er det som skjer med europeere i dag i sin kamp ( om de velger a forsvare seg eller ikke) mot innvandring av «fremmede arter». Det er det vi mener når vi snakker om hvituskiftning, eller hvitfolkemord.

Venstresiden vil verken diskutere eller akseptere at overbefolkning er problemet fordi det er den globale syden som er overbefolket, fordi de har lav utdanning, er fattige, og unasvarlige i sine valg. Om de er fattige pga sine gener og stedsfestet kultur kan diskuteres. Uansett, det er disse folka som venstre-siden prøver å redde gjennom åpne grenser, innvandring- og asylpolitikken og bistandsindustrien med å gi dem vestens skattepenger til mat, medisine, bolig, utdanning og andre formål. Men i naturen er det slik at hvis du kan ikke overleve selv i ditt miljø, da dør du ut.

Korrupsjon til side, utlandsk bistand bare fører til overbefokning i steder der det er ikke nok resursser til å støtte høyre befolkningstall. Uten den støtten ville folketallet stabalisere seg til det som var bœrekraftig. Også, disse pengene fratas fra de produktive i Vesten, som da har mindre penger å bruk i sitt eget samfunn, og for sine egne familier; og fra medborgere som trenger litt hjelp på grunn av uhell og ulykke, osv. Med innvandring er det sånn at de produktive statsborgere betaler for å importere og støtte uproduktive fremmede folkeslag. Statsborgere som går med dette kalles for ethnomasochister, fordi de går mot sine egne interesser og truer sin egen overlevelse.

Det er ikke tilfeldig at de samme folk som jobber i bistand er for åpne grenser. De vil at vi i Vesten som hadde stabil og moderat økende folketall skal ta imot med åpne armer fremmende og fiendlige innvandrere fra alle kanter, som var til og med fattige, ignorante, og fra tilbakeliggende kulturer. Det er det samme folk som de holdte i liv og støttet til å ha store familier som de kunne ikke forsørge hjemme. Klart at noen av disse organisasjoner gjøre godt arbeid, sœrlig disse som utdanner kvinner til å få mindre barn, og som deler ut prevensjonsmidler. Men man kan ikke forvente at andre kulturer skal plutseliig adoptere den vestlige, kultur-baserte, ansvarlige reproduskjonen.

Sannheten er at all befolkningsvekst skjer i utviklingsland, hovedsakelig i Afrika og Asia, og at disse landene må løse sine problemer selv, og ikke forvente at Vesten skal bistå dem eller invitere dem inn til sine land. De som støtter åpne grenser må forstå at strømmen av fattig folk fra u-land aldrig avtar, og med åpne grenser blir hele Norges befolkning utskiftet i kort tid, og det samme gjelder for resten av Europa og USA. Overbefolkning er ikke vårt problem, og hvis vi var klok på det, da ville vi stoppet all utlandsk bistand, samt stengt grensen, og brukt våre ressurser på oss selv, som all anstendige nasjoner gjør, og har gjort gejnnom tiden. Da kunne vi reprodusere oss selv over estatningsraten og holde vårt folktall vedlike, uten å ødelegger vår genetisk arv med uønsket raseblanding med mangfoldet som hadde ikke engang vœrt her, hvis ikke for feilslått og nasjonsfientlig politikk.

Gaia (jorden) har alltid hatt en måte å løse sin menneskeproblem på, og det er med sykdommer og pester. Det finnes ingen moral i det, det er bare sånn det er. Naturen er ambivalent til mennesket, og i de steder det er for mange folk, når kunstig støtte fra vesten opphører, da vil folktallet naturlignok ned.

Men der er ikke bare venstresidens kommunistisk ideologi som vil gjøre verdensbefolkning like fattig, raseblandet og genetisk underlegen. Det neoliberal/neokonservativ (dvs ikke-konservativ) globale nœringslivet vil ha billig arbeidskraft, og derfor fremmer de sosial dumping gjennom åpne grenser og masse innvadring til Vesten. De også tjener på utvinning av naturressurser, økt bebyggelse -og forbruk, eller det som kalles for vekst. Men, hvis jorden skal overleve, og oss med den, da må vi slutte med vekst. Fordi vekst fører til overbefolkning, basert på overforbruk av resursser og bebyggelse av naturområder.

I dag lever vi i et korporativ demokrati, dvs. et demokrati styrt av det globaliserte nœringslivet AS. Aksjeselskaper har mye tilfelles med kommunistiske regjeneringer. De er sentralstyrte, hierarkiske, og lydighet til selskapet er avgjørende for framgang i karrieren. Demokati AS fungerer sånn at aksjeselskaper og private bedrifter kjøper innflytelse i den sosialistiske regjeringen som tilrettelegger for at de får bedriftsvelferd, kan unngå skatt, og får et regulatorisk mijlø som er til deres fordel. Der er disse globaliserte bedrifter, og aksjemarkedet som, hånd i hånd med venstre-sidens likestilling- og åpne genser ideologi, har skapt miljøproblemene vi opplever i dag. Alle sammen er globalister som er fiendtlige mot sine egne nasjoner. Den høyre siden er ikke konservativ i den gunnleggende definisjon av å konservere noe, i det tilfelle kultur, tradisjon, genetisk arv, og til syvende og sist, miljøet. De vil bare konservere og øke sin velstand. Og venstre-siden vil bare ha makt og gjøre alle avhenglige av staten.

Imens venstre-siden kjører på med sin totalitœr dagsorden, har nœringslivet prøvd å unngå sitt ansvar i miljøproblemene med å avlede statsborgere med markedsføring av identitetspolitikk, i en klassisk splitt og herske teknikk. Resultatet er at bedriftene i dag er blitt «våken» eller «woke», med at de fremmer venstre-ideologien av likestilling, mangfold, og flerkultur i sine reklamer, istendenfor å bare satse på å selge kvalitetsvarer eller å forbedre sitt miljøfotavtrykk. De også grønnvasker med miljøvennlige logoer, polett programmer og tiltak for miljøet, ofte i utlandet, og markedsføring av sine grønne tiltak, som er bare fornuftig drift som er godt for bunnlinjen og som de skulle egentlig funnet på tildligere. Men problemene forblir internasjonal finans, innvandring, turisme, forsyningskjeder- og transport som er overhodet ikke miljøvennlig. Ingen av disse bedriftene vil innrømme at den globale arbeider og forbruker kulturen er problemet fordi de tjener godt på det, imens de externaliserer miljøkostnadene på lokale folk verden over.

Også er det sånn at aksjemarkedene er basert på geld og ubegrenset pengetrykking, og gjenspeiler ikke produktiv verdi. Dette fører til økt forbruk gjennom forbrukslån og kredittkort. Verdien av penger går dermed ned, imens det også blir konsentert i stadig fœrre hender.

De som protester mot klimaendring, protester mot et chimera, og det er godt for samvittigheten dems. Fordi da trenger de ikke å se seg selv i speilet, og forstå at det at de vil spise avacados, reise til Thailand for å ligge på stranda, og kjøpe den siste mobilen fra Kina, selv om den som de har fungere bra; samt støtte åpne grenser og innvandring og gi ubetinget og feilslått bistand på utopiske premisser til u-land, ødelegger miljøet. Alle vil leve høyere på pœra enn vilkårene dems tilsier, det vil si, på en måte som miljøet ikke tåler. Det er derfor folk innvandrer til vesten i det hele tatt.

For venstre-siden er <<klimakrisen>> som de betegner det, en mulighet til å innføre ytterlig totalitœre kontoll på befolkningen. Det er den gjennomsnittlige statsborger som må stramme inn, slutt å spise kjøtt, kjøre bil, og reise, imens sentralkomitéen i de forskjellige politiske partier skal bruke skattepengene på fest, reise verden rundt for å godhetssignalisere om miljø i photo-ops med fattige folk i u-land, bo i store hus med luksus biler i garasjen, og ha hagefest med biff på grillen. Samtidig skal statsborgere betale stadig mer bompenger, høyere eiendomsskatt, osv. for å dekke de store kostnader av innvandringspolitikken og støtte til mangfold, i form av «gratis» tjenester, bolig, kontantstøtte, og for administrering av det kostbare mangfold- og likestillings lovverket som gir minoriteter fortrinnsrett i alt, på beskostning av den nasjonale befolkning. Sannheten er at velferdstaten i Norge, og i resten av Vesten, er konkurs, samtidig som miljøet blir ødelagt av overbefolkning. Resten av verden og deres problemer, som de har skapt selv, og ligger i kulturen og genene deres, er ikke vårt problem. Hver gruppe må løse sine miljøproblemer i sitt eget land.

De som vil at du skal tro at vi kan finne globale løsninger for miljøproblemer lurer deg, og sœrlig ungdomen i dag. Å kalle lokale miljøproblemer for en <<klimakrise>> er å prove å globalisere saken, sånn at de som har skapt disse problemene, globalistene, kan bruke kampen for å redde klimaet for å beholden makten sin. De fraskriver seg ansvar med å påstå kynisk nok at mer globalisering er løsning for globalisering. Akkurate som alle venstre-orienterte ideologier, den såkalte klimakrisen kan aldri løses og derfor krever stadig mer sentral kontrol av regjeringer og overnasjonale organisasjoner (FN, EU) for å administrere den. <<Klima>> er et vagt, altomfattende, og derfor misvisende uttryk for konkrete lokale miljøproblemer, og det brukes for å undertrykke vanlig folk i hver sin nasjon verden over.

Hvis man vil det, å løse miljøkrisen er ganske lett. Bare bevar 50% av verdens miljøet og økosystemer i naturlig tilstand, fri fra menneskets påvirkning. Slutt globaliseringen av nasjonale økonomier, og desentralisere politisk og økonomisk makt i alle land. Produsere lokalt til lokalt forbruk. Steng verdens aksjemarkeder, og forby internasjonal finans, og opprette heller kommunale banker. Gå tilbake til gullstandard som proxy for økonomisk verdiskapning. Steng alle grenser, og repatriere alle innvandrere til sine opprinnelige land, basert på sin genetikk. Hver historisk nasjon skal bare befolkes av sin historiske folkeslag. Oppheve alle likestillingslover, og opprette et samfunn basert på bragd, ytelse, kvalitet og fortreffelighet. Vi har et miljøproblem på grunn av globalisering. Stans globalisering, så redder du miljøet.

Annonser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Drevet av Lykke Media AS | PRO ISP - Webhotell & domene
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørmål rettes til post[att]bloggnorge.[dått]com.